Diagnoza

Gastrosonda (PEG)

 

PEG je zkratka pro odborně znějící název Perkutánní Endoskopická Gastrostomie. Do češtiny přeloženo je to zavedení hadičky skrz břišní stěnu do žaludku. PEG je speciálním typem podávání stravy, ke kterému se ovšem lékaři u pacientů uchylují jen je-li to nezbytně nutné.

Provedení:Operatér rozřízne břišní stěnu a hadičku vsune do žaludku. Rána je nicméně mnohem větší než u výše uvedeného endoskopického způsobu a představuje větší zátěž pro pacienta.

Do PEGu se pak může dávat speciální výživná tekutina. Zpočátku jen malé dávky, pak se objem zvyšuje. Ideální je podávání v menších nárazových dávkách několikrát denně s potřebnou přestávkou. Takových 250-300 mililitrů této speciální tekutiny podávané ve tříhodinových intervalech s 6 hodinovou přestávkou v noci dodá dostatek živin a "spláchneme-li" každou takovouto dávku 50 mililitry čaje, tak to dohromady dá i pěkný denní příjem tekutin. Do PEGu se však může dávat i normální strava, která musí být pochopitelně pořádně rozmixovaná, aby se do hadičky vešla.

Význam: PEG má význam u pacientů, kteří z nějakého důvodu nemohou přijímat potravu ústy. Patří sem stavy s narušeným vědomím a neurologickými poruchami (dlouhodobé koma, mozková mrtvice, obrny nervů ovládajících polykací svaly, těžká demence) a dále pak některé závažné poruchy polykání (zejména neodstranitelné překážky v jícnu či neodstranitelné útvary stlačující jícen zevně - rakovina jícnu, rakovina hrtanu apod.).

 

 

AUTISMUS

 

Autismus je tzv. vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se před třetím rokem věku.

Zdravé děti jsou od časného věku společenské bytosti – navazují oční kontakt, otáčejí se ke zdroji zvuků, uchopují prst a usmívají se. Už ke konci prvního roku života jsou u dětí pozorovatelné všechny základní emoce, což souvisí se zráním nervového systému.[1] Naproti tomu většina autistických dětí dává přednost předmětům před obličeji a má obrovské potíže při učení se běžné každodenní mezilidské interakci. Už během prvních měsíců života často vypadají, že jsou lhostejní k druhým lidem, protože se vyhýbají očnímu kontaktu a nekomunikují tak často jako ostatní děti.

Autistické děti se často zdají dávat přednost samotě před společností a mohou reagovat pasivně na objímání a mazlení. Později zřídka hledají útěchu od druhých a neodpovídají normálním způsobem na projevy hněvu či náklonnosti ze strany rodičů. Výzkumy ukázaly, že ačkoliv autistické děti mají své rodiče rády, projevy této náklonnosti mohou být neobvyklé a je obtížné je interpretovat. Rodiče, kteří se těší na radosti mazlení a hraní, jsou často zmateni i zdrceni tímto neočekávaným chováním.

 

MENTÁLNÍ RETARDACE

 

Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Mentálním postižením nebo mentální retardací je nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Není to nemoc, ale trvalý stav, který klasifikujeme do šesti základních kategorií.